HZTV Logo 華藏衛視   西雅圖華藏衛視念佛堂 Hwazan Buddhist Foundation   西雅圖華藏衛視念佛堂 Hwazan Buddhist Foundation  
活動公告 本會通訊  悟鎧法師講經與開示 蓮友心得報告 往生故事 感人故事轉載 活動集錦  聯絡我們 中文首頁 English
 
 
  金剛般若波羅蜜經:
「一切有為法
   如夢幻泡影
   如露亦如電
      應作如是觀」